Stacks Image 11

Sardanapal, 2015, Holz, bemalt, 330 x 240 x 175 cm